คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นาย ไพศาล วารีวะนิช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล๓(ตลาดล่าง)
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นาง จันทร์ถวาย สุรัฐชนานนท์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประเสริฐศักดิ์ ปุญฺญพฑฺฒโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ จันทร์ตรีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นาย สากล ขวัญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นาย สตางค์ วงศ์รอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนรักษ์ เจริญจิตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญสิตา สนธิยากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นาย เทพสิน ผ่องแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์อมร ปิ่นนัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : อารักษ์ บุณยกาญจนากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร จงพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ดวงกมล ขวัญดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นาง ฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นาง สิริสมบูรณ์ อู่เงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา