กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจารุวรรณ ฤทธิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจรินทร์ ตาคม
ครู คศ.3

นางอูเทนน่า ธรรมรงค์รัตน์
ครู คศ.2

นางสาว ญาดา ละหารเพชร
ครู คศ.1

นางสาวเกศกนก สักคุณา
ครู คศ.1

Mr.Ronel Abellano Labudlay
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกีรติกา ก่อเกียรติเถกิง
พนักงานทั่วไป