หัวหน้างาน

นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวฌาณิดา แก้วคง
หัวหน้างานวิชาการ

นาย ปิยะพร ลิ้มทองสกุล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นาง ฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์
หัวหน้างานความสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวพุทธชาด สัมฤทธิ์
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวนฤมล สมุทรเก่า
หัวหน้างานธุรการ

นาย วันชัย ฤกธิพัฒน์
หัวหน้าอาคารสถานที่