สายชั้นอนุบาล

นางกอบแก้ว ลิ้มทองสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวพุทธชาด สัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวชุติกาญจน์ เสืออินโท
ครู คศ.2

นางสาววริศรา ชุมทัพ
ครู คศ.2

นางสาวนัยเนตร รักกะเปา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวปริชาติ ปกาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุภาวดี แตงเที่ยง
พนักงานจ้านโครงการ

นางสาวผกามล รองเพชร
ครู คศ.2