กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นาง มุขนารินทร์ งามประดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพาฝัน หนูคง
ครู คศ.3

นางสาวนัฐนันท์ คงแก้ว
ครู คศ.3