กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุปรียา ชิณภา
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์สุดา บุญอ่อน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวบุณยนุช เพชรแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายจักรดุลย์ โสภา
พนักงานจ้านโครงการ

นางสาวภัณฑิรา เรืองรัมย์
พนักนักจ้าง