กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนฤมล สมุทรเก่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปิยะพร ลิ้มทองสกุล
ครู คศ.3

นายวันชัย ฤทธิพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาววันดี เจริญสุข
ครู คศ.2