กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสถาพร เสือเดช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ นาคทอง
ครู คศ.3

นางจีรพร ไกรสินธุ์
ครู คศ.3

นายพิชิต กิจรุ่งวัฒนากร
ครู คศ.2