กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรอุมา เพชระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยกเอก นิลทอง
ครู คศ.3

นางปิยวรรณ สุขเตี้ยม
ครู คศ.2

นางสาวมะลิวรรณ ไหมเขียว
ครู คศ.2