กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมหมาย แก้วมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัลยา พินเศษ
ครู คศ.4

นางอรทัย พราหมณ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวศวิตา รัตนะ
ครู คศ.1