กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอารีย์ เจนสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.4

นางเบ็ญจวรรณ กางกรณ์
ครู คศ.4

นางสาวฌาณิดา แก้วคง
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ เพชรพรหม
ครู คศ.3

นางสาววรรณวลี อินแฉล้ม
ครู คศ.1

นางสาวณัฐรชา เสียมไหม
ครูจ้างโครงงาน