อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
จิตอาสา  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  อยู่อย่างพอเพียง