หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรของโรงเรียนมี 2 หลักสูตร  ประกอบด้วย
1. ห้องเรียน AEC  (เน้นด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนและวัฒนธรรมไทย
2.ห้องเรียนทั่วไป (เน้นด้านทักษะอาชีพตามความถนัดและความเหมาะสมของผู้เรียน)
หมายเหตุ จำนวนนักเรียนต่อห้อง 35 คน