พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
         1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
         2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการศึกษา
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          6. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศสู่ประเทศไทย 4.0
 
 

เป้าหมาย
  1. นักเรียนมีคุณภาพ
          ๒.  ครูมีคุณภาพ
          ๓.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๔.  สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัด
การเรียนการสอน
          ๕.  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของ
               เศรษฐกิจพอเพียง
          ๖.  คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน มีความเข้มแข็งและ มีส่วนร่วม          
               ในการจัดการศึกษา
          ๗.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑