วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
                   คุณธรรมถ้วนหน้า   วิชาการก้าวไกล  วินัยยอดเยี่ยม  เปี่ยมประชาธิปไตย  ชื่นชมในศิลปะ ดนตรีและกีฬา
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี   มีธรรมาภิบาล   ประสานใจพัฒนา    ก้าวหน้าสู่สากล   บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง