สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ ตรา สีประจำโรงเรียนและความหมาย
                            ตราประจำโรงเรียนใช้ตราเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สีประจำโรงเรียนสีแดง ขาว
 
สีแดง  หมายถึง ดวงอาทิตย์ ความยิ่งใหญ่ แสงสว่าง มีคุณประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตมนุษย์ พืช และสัตว์
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการดำรงชีวิตให้เกิดความสงบสุข
สีแดง ขาว สีประจำโรงเรียนจึงหมายถึงการสร้างเด็กที่บริสุทธิ์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ (ยิ่งใหญ่ดั่งดวงอาทิตย์)  รู้จักใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข