ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน  (โดยสังเขป)
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)  มีบริเวณเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา จัดสร้างขึ้น
บนพื้นที่ของศาลเจ้าไหหลำ ซึ่งตกลงให้เทศบาลปลูกสร้างอาคารเรียน โดยใช้งบประมาณ
ของเทศบาลในปลายปี พ.ศ.2498 สมัยคณะเทศมนตรีอันมีหลวงอนุวัตรกรณี เป็นนายกเทศมนตรี นายกรักษาการณ์ และนายสนิท ทองเผือก เป็นเทศมนตรี เริ่มเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2501 รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  โดยมีนางสาวยี่สุ่น เข็มมะลวน
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
         ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนระดับอนุบาลจำนวน 174 คน 6 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษาจำนวน 320 คน 12 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 250 คน 9 ห้องเรียน พนักงานครู 43 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 คน พนักงานจ้างทั่วไป 7 คน โดยมีนางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันและนายสุทัศน์ นาคเวช ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา