ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุรษฏร์ธานี